Skip to main content
 

Materiały
Sanitarne i Instalacyjne

 

Dystrybutor materiałów
sanitarnych i instalacyjnych

Ogólne warunki sprzedaży

Stosowane przez Mikulski EB sp. z o.o S.K z siedzibą w Krakowie przy ul. Portowej 22, w sytuacjach, o ile inne wprost obowiązujące zapisy umowy nie uchylają niniejszych regulacji.

Użyte we wzorcu określenie SPRZEDAJĄCY odnosi się do Mikulski EB, zaś KUPUJĄCY oznacza stronę umowy sprzedaży względnie dostawy realizowaną przez SPRZEDAJĄCEGO.

Oznaczenie KONTRAKT odnosi się do umowy sprzedaży, dostawy bądź innej umowy o charakterze mieszanym świadczonej przez SPRZEDAJACEGO KUPUJĄCEMU. Niniejsze Ogólne Warunki określają standardowe warunki, na jakich SPRZEDAJĄCY dostarcza PRODUKTY KUPUJĄCEMU i dotyczą one wszystkich ofert cenowych i sprzedaży, o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie. W takim wypadku stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży wyłączone jest tylko w zakresie odmiennie i wyraźnie uregulowanym przez strony.

SPRZEDAJĄCEGO nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia KUPUJĄCEGO sprzeczne z niniejszymi warunkami, nawet jeśli SPRZEDAJĄCY nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń. KUPUJĄCY nie może dokonać cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.

Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia, gwarancje i zmiany umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników SPRZEDAJĄCEGO w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie są wiążące, do momentu pisemnego ich potwierdzenia.

Oferty składane przez SPRZEDAJĄCEGO na towary i usługi obowiązują przez okres określony na ofercie , chyba że uzgodniono inaczej. Oferta przestaje obowiązywać w przypadku, gdy KUPUJĄCY nie przyjmie oferty bezwarunkowo.

Obowiązują ceny zawarte w treści oferty SPRZEDAJĄCEGO , w dniu zawarcia Kontraktu, o ile inaczej nie ustalono na piśmie.

Ceny oparte są na aktualnych kosztach materiałów, magazynowania i transportu. W przypadku wzrostu powyżej pięciu procent (5%) w zakresie wyżej wymienionych czynników cenowych w okresie pomiędzy zawarciem Kontraktu, a terminem faktycznej dostawy, SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do korekty cen, która będzie bezpośrednio odzwierciedlać takie zmiany.

W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń publicznoprawnych, SPRZEDAJĄCY ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towaru w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu jego czynników cenotwórczych.

KUPUJĄCY obowiązany jest dokonać płatności pełnej wartości faktury w ciągu ustalonego terminu na wystawionej fakturze, chyba że ustalono inaczej na piśmie. SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo naliczania odsetek za nieterminową zapłatę.

KUPUJĄCY obowiązany jest zrekompensować SPRZEDAJĄCEMU wszelkie koszty poniesione przez SPRZEDAJĄCEGO w związku z windykacją przeterminowanych należności.

SPRZEDAJĄCY ma prawo odstąpić od KONTRAKTU ze skutkiem natychmiastowym, składając KUPUJĄCEMU powiadomienie na piśmie, w przypadku gdy KUPUJĄCY w istotny sposób narusza swe obowiązki wynikające z KONTRAKTU bądź innej umowy ze SPRZEDAJĄCYM. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków, KUPUJĄCY dopuszcza się istotnego naruszenia, między innymi, w sytuacjach, gdy:

  1. nie wywiązuje się ze swych zobowiązań w terminach, gdy przypadają one do zapłaty tak w stosunku do SPRZEDAJĄCEGO jak i innych podmiotów;
  2. zostało wszczęte postępowanie układowe bądź upadłościowe względem KUPUJĄCEGO;
  3. cały majątek KUPUJĄCEGO lub jego część podlega zarządowi przymusowemu

SPRZEDAJĄCY zwolniony jest ze swych obowiązków wynikających z KONTRAKTU, z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z wyjątkiem odpowiedzialności z tytułu gwarancji na PRODUKTY dostarczone i całkowicie zapłacone przed datą rozwiązania KONTRAKTU.

KUPUJĄCY nie jest uprawniony do potrącania, kompensowania lub odliczania kwot, jakich dochodzi od SPRZEDAJĄCEGO od kwoty, jaką zobowiązany jest zapłacić SPRZEDAJĄCEMU z tytułu KONTRAKTU lub innej umowy ze SPRZEDAJĄCYM.

SPRZEDAJĄCY ma ponadto prawo zawiesić dostawę PRODUKTÓW, jeśli KUPUJĄCY dopuści się zwłoki w płatności, przy czym nie ma to wpływu na inne prawa SPRZEDAJĄCEGO wynikające z KONTRAKTU lub innej umowy z KUPUJĄCYM. SPRZEDAJĄCY nie jest zobowiązany do wznowienia dostaw, dopóki KUPUJĄCY nie dokona płatności wszelkich zaległych należności, wraz ze wszelkimi kosztami i należnymi odsetkami.

KUPUJĄCY obowiązany jest opłacić wszelkie koszty poniesione przez SPRZEDAJĄCEGO z powodu nie odebrania dostawy przez KUPUJĄCEGO albo:

  1. w dniu określonym na fakturze bądź na potwierdzeniu SPRZEDAJĄCEGO, albo
  2. gdy PRODUKTY są gotowe od odbioru, jeśli SPRZEDAJĄCY powiadomił KUPUJĄCEGO na piśmie o takiej gotowości, a KUPUJĄCY nie odebrał dostawy w ciągu 7 dni, ale w żadnym razie nie później niż w dniu podanym w pkt. (i) powyżej, o ile nie ustalono inaczej na piśmie.

W przypadku ustalenia przez strony, że PRODUKTY przewożone są na ryzyko SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY ma obowiązek dokładnego sprawdzenia PRODUKTÓW z chwilą ich dostarczenia. KUPUJĄCY zobowiązany jest powiadomić SPRZEDAJĄCEGO w ciągu 24 godzin od dostawy o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych w PRODUKTACH. W przypadku, gdy KUPUJĄCY nie otrzyma PRODUKTÓW w uzgodnionym terminie dostawy, zobowiązany jest on powiadomić SPRZEDAJĄCEGO w ciągu 48 godzin od uzgodnionego terminu dostawy. SPRZEDAJĄCY nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, a KUPUJĄCY zrzeka się jakichkolwiek praw do odszkodowania na mocy niniejszego postanowienia, jeśli informacje KUPUJĄCEGO nie są wystarczające, by umożliwić SPRZEDAJĄCEMU wystąpienie z uzasadnionym roszczeniem wobec przewoźnika PRODUKTÓW z tytułu ich utraty, uszkodzenia lub braków ilościowych.

SPRZEDAJĄCY zwolniony jest z obowiązku dostarczenia PRODUKTÓW w pierwotnym terminie dostawy i może przesunąć termin dostawy, jeśli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą SPRZEDAJĄCEGO (siła wyższa), uniemożliwiające mu wykonanie KONTRAKTU. SPRZEDAJĄCY może odstąpić od KONTRAKTU, jeśli takie zdarzenia uniemożliwiają SPRZEDAJĄCEMU wykonanie KONTRAKTU.

W przypadku, gdy KUPUJĄCY opóźnia się z odebraniem towaru dłużej niż jeden tydzień, licząc od terminu wydania towaru/odbioru określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, SPRZEDAJĄCY ma prawo naliczyć KUPUJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto odebranego z opóźnieniem towaru za każdy dzień zwłoki.

W przypadku, gdy KUPUJĄCY opóźnia się z odebraniem towaru dłużej niż 30 dni, licząc od terminu wydania towaru określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, SPRZEDAJĄCY ma prawo naliczyć jednorazową karę umowną w wysokości 25% wartości brutto nieodebranego w terminie towaru.

W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej, SPRZEDAJĄCY ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu trzech miesięcy od dnia jej zawarcia bez ponoszenia przez niego kar w przypadku, gdy przyczyny odstąpienia od umowy sprzedaży są niezależne od SPRZEDAJĄCEGO a dotyczą jego dostawcy lub kooperanta.

Odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO za PRODUKTY przechodzi ze SPRZEDAJĄCEGO na KUPUJĄCEGO we wcześniejszym z dwóch poniższych terminów:

  1. w dniu dostawy PRODUKTÓW KUPUJĄCEMU, przedstawicielowi KUPUJĄCEGO lub osobie, którą KUPUJĄCY upoważnił do przyjęcia dostawy lub
  2. w uzgodnionym terminie dostawy, jeśli KUPUJĄCY nie przyjmie dostawy

PRODUKTY pozostają własnością SPRZEDAJĄCEGO do czasu otrzymania przez SPRZEDAJĄCEGO pełnej zapłaty za wszystkie PRODUKTY, niezależnie od tego, czy PRODUKTY zostaną dostarczone KUPUJĄCEMU. Jeśli KUPUJĄCY sprzeda PRODUKTY osobie trzeciej zanim SPRZEDAJĄCY otrzyma pełną zapłatę, przychody ze sprzedaży w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na zapłatę wszelkich kwot należnych SPRZEDAJĄCEMU. SPRZEDAJĄCY lub jego przedstawiciel ma prawo odebrać lub odsprzedać PRODUKTY oraz wejść do siedziby KUPUJĄCEGO w tym celu, przy czym nie ma to wpływu na jego inne prawa, jeśli KUPUJĄCY nie zapłacił pełnej ceny kupna bądź jeśli przeciwko KUPUJĄCEMU zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe.

SPRZEDAJĄCY gwarantuje, że PRODUKTY są dobre jakościowo pod względem materiałów oraz wykonania i odpowiadają publikowanym informacjom o produkcie obowiązującym w dniu zakupu. Postanowienia niniejszego paragrafu przewidują wyłączne warunki gwarancji na PRODUKTY i zastępują wszelkie inne gwarancje na PRODUKTY, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane. SPRZEDAJĄCY nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności z tytułu niniejszego KONTRAKTU (wyraźnej bądź dorozumianej), z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym lub z innego tytułu za jakość PRODUKTÓW, ich wykonanie, zdatność do sprzedaży bądź przydatność do jakiegokolwiek innego celu.

Gwarancja SPRZEDAJĄCEGO nie obejmuje wad lub uszkodzeń występujących w produktach, które są następstwem wadliwego przechowywania. Gwarancja SPRZEDAJĄCEGO nie obejmuje także szkód spowodowanych mechanicznym uszkodzeniem, spawaniem lub działaniem wysokich temperatur w inny sposób, działaniem bakterii, zanieczyszczeniem, czynnikami elektromechanicznymi, uszkodzeniem w trakcie naprawy, pogorszeniem się stanu powierzchni pod nałożonymi warstwami lub tarciem, z wyjątkiem normalnego zużycia.

W przypadku wykrycia wady lub uszkodzenia PRODUKTÓW KUPUJĄCY winien złożyć pisemną reklamację, która dokumentuje zgłaszaną wadę lub uszkodzenie PRODUKTÓW w ciągu 10 dni od dnia, w którym KUPUJĄCY po raz pierwszy stwierdził lub mógł stwierdzić wadę lub uszkodzenie, w celu umożliwienia SPRZEDAJĄCEMU i kooperantowi należytego zbadania PRODUKTÓW – w przeciwnym razie gwarancja nie obowiązuje. Gwarancja nie obowiązuje również w przypadku gdy KUPUJĄCY nie wypełnił swych obowiązków wynikających z KONTRAKTU, w tym dokonanie terminowej zapłaty ceny kupna oraz nie zaprzestał używania PRODUKTÓW z chwilą gdy wykrył lub mógł wykryć ich wadliwości.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie z chwilą upływu okresu przechowywania PRODUKTÓW bądź upływu 12 miesięcy od terminu dostawy, w zależności od tego, co następuje wcześniej.

SPRZEDAJĄCY na prośbę KUPUJĄCEGO dostarczy dostępne atesty wystawione przez producenta lub dostawcę produktu.
SPRZEDAJĄCY nie ma obowiązku tłumaczenia atestów.

SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub dochodów, stratę czasu bądź utratę możliwości używania PRODUKTÓW, maszyn lub urządzeń. W żadnym razie SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody szczególne bądź pośrednie.

Strony uzgadniają, że odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO wobec KUPUJĄCEGO nie przekroczy ceny fakturowej PRODUKTÓW.

Spory mogące powstać na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO.

[include-page id=”128″]